CEVNI - Code Européen des Voies de la Navigation Intérieure

Detta omfattande reglemente initierat av FN reglerar trafiken på de europeiska inre vattenvägarna och ska i tillämpliga delar vara bekant för alla förare av fritidsbåtar som trafikerar kontinentens floder och kanaler.

Lagsamlingen är inkorporerad i resp. lands egna reglementen. I Frankrike heter detta Réglement Géneral de Police de la navigation intérieure, i Tyskland Binnenschiffahrtsstrassen- Ordnung, i Österrike Wasserstrassen-Verkehrsordnung, i Nederländerna    Binnenvaartpolitiereglement och i Belgien Algemenen reglement der shepvaartwegen van het Koninkrijk België.

Dessutom finns kompletterande bestämmelser för t ex Rhen och Donau.

Sen länge krävs i Tyskland, Österrike och Frankrike att förarna av fritidsbåtar har någon form av kompetensbevis där innehavarens kännedom om CEVNI har prövats. Dessutom ingår ett praktiskt prov. För Belgien och Nederländerna har kravet hittills endast gällt den som framfört motorbåt med en fartförmåga över 20 km/h eller som är längre än 15 meter.

Eftersom vi i Sverige till dags dato inte haft något obligatoriskt kompetensbevis för andra än förare av skepp, har myndigheterna i Tyskland, Belgien och Holland haft ett milt överseende med det annars uttalade kravet att utlänningar ska ha någon motsvarighet till ländernas egna kompetensbevis. Frankrike har dock sen länge hävdat att för genomfart på dess floder och kanaler krävs ett av det egna landets myndighet utfärdat bevis, och sen något år har man deklarerat att ett International Certificate of Competence (ICC) godtas om det klart framgår att innehavaren genomgått prov på innehållet i CEVNI. Detta ICC har tillkommit på initiativ av  FN och det övervägande antalet europeiska länder inklusive Frankrike, Tyskland, Belgien, Österrike och Nederländerna har förklarat att de godtar ett ICC utformat enligt föreskrifterna i FN:s resolution 40 som ersättning för sina egna kompetenskrav.

Så här lyder det  franska regeringsdekret som slår fast detta:

Le certificat international de conducteur de bateau de plaisance, délivré conformément aux recommandations de la résolution n° 40 susvisée du groupe de travail des transports par voie navigable de la Commission économique pour l'Europe de l'Organisation des Nations unies, est équivalent aux certificats de capacité de catégorie C, S et PP.

Och så här formuleras det i Sportbootführerscheinverordnung-Binnen:

Keiner Fahrerlaubnis nach dieser Verordnung bedürfen Personen mit Wohnsitz außerhalb des Geltungsbereiches dieser Verordnung, die sich nicht länger als 1 Jahr im Geltungsbereich dieser Verordnung aufhalten. Ist in dem Staat ihres Wohnsitzes für das Führen von Sportbooten auf Binnengewässern ein Befähigungsnachweis amtlich vorgeschrieben oder wendet dieser Staat die Resolution Nr. 40 ECE (TRANS/SC.3/147, Vkbl. 2000 S. 197) an, gilt Satz 1 nur, wenn diese Personen Inhaber des Befähigungsnachweises oder des Internationalen Zertifikats nach der Resolution Nr. 40 ECE für die jeweilige Antriebsart sind, und nur soweit Gegenseitigkeit gewährleistet ist; das Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen macht im Verkehrsblatt bekannt, welche Staaten die Resolution Nr. 40 ECE anwenden;

Det nyligen införda svenska Kanalintyget kan ges till den som har ett Förararintyg från Nämnden för båtlivsutbildning och genomgått motsvarande prövning. Det förutsätts att detta intyg ska ges motsvarande status. (Obs att för båtar över 15 m ställs i Tyskland större krav på kompetensen, t.ex. ett Rheinpatent.) Efter införandet av resolution 40 kan man dock vänta sig att kontrollerna blir mer rigorösa och det har hänt att svenskar och norrmän stoppats av Wasserpolizei på Rhen och hindrats fortsätta när Kanalintyget inte godtagits som ersättning för Sportbootführerschein-Binnen.

Den brittiska organisationen RYA har i Storbritannien fått regeringens bemyndigande att utfärda ICC. En engelsk översättning av tillämpliga delar av CEVNI: Euro Regs for Inland Waterways finns sen någon tid tillbaka. Den är dock inte så lätt att hitta i varför jag översatt CEVNI till svenska och givit ut Europeiska regler för färd på inre vatten – Båtägarens guide till CEVNI, ett 48-sidigt häfte som du kan beställa direkt från mig. Häftet tar man lämpligen med sig vid kanalfärder i Europa. Holländarna vill dock att man också har med sig  Almanak voor Watertourisme, deel 1 som bl a innehåller Binnenvaartpolitiereglement, oavsett man behärskar holländska eller ej!

Till Grunder