Svar på instuderingsuppgifterna

 1. Manöverodugligt fartyg.
 2. Med båtens namn och hemmahamn (eller registreringsbeteckning) utanpå i 10 cm höga bokstäver och ägarens namn och adress på tydligt ställe inuti.
 3. Kvadratisk skylt med röd ram och röd diagonal över talet 50 på vit botten (förbudsskylt).
 4. Har företräde i slussar.
 5. Fartyget för brandfarlig last, förtöj minst 10 m bort.
 6. Jag avser vända helt om åt babord.
 7. Gul boj med radarreflektor (och ankarklot på fartyget).
 8. Rhenpatent eller motsvarande (fransk, schweizisk eller holländsk/belgisk motsvarighet, ICC för inre vatten och 24 m längd bör också gälla).
 9. Tre långa och en kort.
 10. Röd påbudstavla (kvadrat med röd ram) med siffran 6 på vit botten.
 11. Förbud eller påbud upphör.
 12. Ja, ICC eller motsvarande för snabb motorbåt.
 13. Två långa följt av två korta, håller åt styrbord.
 14. Lodrätt = ur tjänst. Vågrätt = tillfälligt upptagen.
 15. Den som är på väg nedströms, eller om detta inte är definierat har hindret eller ytterkurvan på styrbordssidan, har företräde om båda går för motor. Seglar båda gäller företräde för båt med vinden in om styrbord eller båt i lä vid samma hals.
 16. Grönt är i öster på Rhône och i väster på Rhen.
 17. Blå tratt, förtöj minst 10 meter bort.
 18. Sonen måste ha fyllt 16 och om han inte har formell kompetens får han inte lämnas ensam utan skall hållas under uppsikt av skepparen.
  (Så här står det t.ex. i tysk lag:
  Der Eigentümer oder Führer eines Sportbootes darf nicht anordnen oder zulassen, dass jemand das Boot führt, der nicht Inhaber der erforderlichen Fahrerlaubnis (Absatz 1) ist oder gegen den das Ruhen der Erlaubnis (§ 10a. Abs. 1) vollziehbar angeordnet wurde. Ein Sportboot im Sinne dieser Vorschrift führt nicht, wer es unter Aufsicht des Inhabers einer Fahrerlaubnis für die jeweilige Antriebsart fortbewegt. In diesem Fall ist Führer allein der Beaufsichtigende.)
 19. Du får passera på bägge sidor med nedsatt fart.
 20. Kvadratiska tavlor med röd ram på Donaus högra (södra eller västra) sida och med grön ram på dess vänstra.
 21. Fartyg som önskar mötas styrbord mot styrbord. Håll babord om det inte finns plats utanför leden.
 22. Akterljus på påskjutsförband som föregås av hjälpfartyg.
 23. När det inte förtöjt (ankrat eller gjorts fast i banken) eller står på grund.
 24. Över 20 m långt.
 25. Vitt ljus synligt från alla håll på farledssidan.
 26. Färja på väg, sakta in eller stoppa till den passerat.
 27. Gul cylinder med vita och svarta band.
 28. I princip ja, men sök hellre upp en annan plats.
 29. Grönt över vitt runtomstrålande ljus plus sido- och akterlanternor.
 30. Topp- akter och sidolanternor (kan vara kombination) av godkänd styrka, i vissa fall med runtomstrålande topp i st f akterlanterna och minst 1 m över sidoljusen.
 31. Fria sidan flagga med rött över vitt fält (rött över vitt ljus) och landsidan röd flagga eller rött ljus.
 32. Går för motor.
 33. Håll babord om fartyget.
 34. Troligen ett förankrat fartyg där det lägre ljuset placerats i aktern. Kan också vara två över varandra förliga ljus som varning för ankaret och där det lägre ljuset i aktern tillfälligt är skymt.
 35. Gröna bojar eller tavlor.
 36. Märket får inte passeras utan tillstånd. Något finns längre fram (sluss, tull, bro m.m.).
 37. På högra sidan. Du ska passera märket på dess högra sida, dvs. hålla det på babordssidan av båten.
 38. Farleden delas.
 39. Registreringsbevis (gula kortet), pass, VHF-cert, giltig vignette, ICC och/eller Kanalintyg och denna bok.
 40. Påbudstavla med dubbelt vågtecken.
 41. Med tavlan A.1 (sidan 27 näst överst t.v.) resp. A.10, D.2, D1a eller b.
 42. Du kan inte köra om.
 43. Fartyg på väg lämna sidokanalen. Lämna plats!
 44. Förtöjt fartyg, okänd sida.
 45. Fartyg på väg nedströms, håll undan.
 46. Flagga förs i cirkel, Flagga med klot, Ljus förs i cirkel, Raketer med röda stjärnor, SOS med lampa, Brinnande olja e.d., Rött fallskärmsljus, Långsamma höjningar/sänkningar med armarna.
 47. Manöverodugligt fartyg har normalt två svarta klot dagtid och två röda ljus nattetid. Ev. röd viftande flagga eller rött ljus.
 48. Lämna plats och stoppa framför infarten.
 49. Utväxling av ljudsignaler enligt 6.10 överst på sidan 34.
 50. Under broar och högspänningsledningar, I trång farled eller på avsnitt som skulle bli trång farled i så fall, I infarten till sidokanal och hamn, I vägen för färja eller fartyg på väg till eller från brygga, vid boskapens vattenställen.
 51. Ingen särskild utmärkning är obligatorisk. Anpassa farten och bogsertrossens längd och håll väl åt sidan.
 52. De är normalt utmärkta med grönvitrandiga bojar eller remmare med gröna toppmärken. Men varning, det kan finnas outmärkta strandskoningar mellan två utmärkta!
 53. Håll åt sidan. Ta kontakt med slussen på VHF eller annat sätt. Far in när du får klartecken på radion eller med vit signal.
 54. Lyssna på kanal 10!
 55. Anmäl enl. 9.03 punkt 6.
 56. Mellan solens nedgång och dess uppgång.
 57. Nattetid två röda och två gröna ljus. Dagtid med 2 svarta klot resp dubbelkoner.
 58. Nej, det är alltid förbjudet.
 59. Kontakta reviercentralen på angiven frekvens.
 60. Påbudstavla med svart vågrätt streck, får bara passeras efter tillstånd.
 61. Varningstecken för kommande problem eller inskränkning.
 62. Gul akterlanterna.
 63. När farledens bredd så tillåter och på dess babordssida.
 64. Röd vimpel i fören.
 65. Du skall visa ett vitt ljus synligt från bägge håll på farledssidan. Några andra signaler är inte tillåtna enl. 3.29 punkt 2. Fartyg har enl. 6.20 punkt 2 inte särskild skyldighet att minska farten men får inte enl. 1.04 avsiktligt skada. Du måste se till att vara väl förtöjd (dubbla spring) och avfendrad (använd en planka utanpå fendrarna som skydd mot den veckade stålplåten).

 

Information om mina böcker

Cevni