Grunder

Båt och besättning

  • Dimensioner och fart ska vara anpassade till den farled som följs. Tillräckligt antal kunniga besättningsmedlemmar ska finnas för säker manövrering och för att garantera säkerheten för övriga personer ombord. 
  • Ombord på varje båt måste det finnas en skeppare som ansvarar för framfarten. Denne behöver dock inte vara den som styr, men det finns alltså en lägsta ålder för att få framföra en fritidsbåt. I allmänhet 16 år (undantag jolle utan motor). Besättningen ska kunna höra rorsmans order och vice versa. Rorsman ska ha god runtomsikt och möjlighet att höra avgivna ljudsignaler. En spegel ska anbringas och utkik anordnas om så krävs för siktens skull.
  • Båtens certifikat och registreringsbevis ska medföras samt de bestämmelser som krävs för vattenleden.
  • Båtens namn (med latinska bokstäver) eller dess  registreringsnummer ska vara tydligt anbringad på båtens utsida. Jollen ska kunna identifieras.

Planering

  • Den under dygnet tillåtna tidsperioden för att vara på väg är densamma som slussarnas drifttider.  Dessa varierar från dygnet runt på stora vattenleder till vanligen mellan 6.30 och 19.30 sommartid på mindre franska kanaler. Vissa helgdagar ligger trafiken nere. På vissa maritima avsnitt (Kielkanalen, Seine m fl) får fritidsbåtar inte färdas under den mörka delen av dygnet.
  • Man bör kontakta kanalmyndigheterna i god tid när man planerar en längre etapp för att utröna om några kanalavsnitt är stängda för reparation. I Frankrike heter den ansvariga myndigheten VNF, som har kontor runt om i landet och som kan ge dig en lista över årets planerade chômages. Se under "Stängda kanaler" på min sida om Begrepp och formaliteter för att få adress och telefonnummer till några av kontoren. Du kan också besöka deras sajt www.vnf.fr .

Om olyckan är framme

  • Ingenting får göras som kan skada installationer efter farleden. Inga linor för fästas i bojar eller märken. Ingenting som kan orsaka skada får skjuta ut från båten. Skulle någon installation skadas ska resp. myndighet omedelbart underrättas.
  • Ingenting som kan hindra eller skada övriga användare av vattenleden får placeras i vattnet. Om något föremål oavsiktligt skulle hamna i vattnet eller petroleumbaserade produkter spills ut ska resp. myndighet omedelbart underrättas med detaljer om var olyckan skett. Markera platsen om möjligt.
  • Om någon på båten råkar i fara ska allt göras för att rädda denne. Personer på andra båtar eller om en annan båt blockerar farleden ska undsättas om detta kan ske utan fara för den egna säkerheten.
  • Skulle den egna båten börja sjunka eller bli manöveroduglig ska den föras undan från farleden om möjligt. Skulle den ha sjunkit ska myndigheten underrättas med angivande av position. Någon ska stanna ombord eller i närheten till dess tillstånd att avvika lämnas. Om andra fartyg riskerar att köra på båten ska dessa varnas på säkert avstånd från olycksplatsen. Tecken eller ljus med angivande av sida för säker passage ska anbringas på eller i närheten av båten.

Fortsätt till Utmärkning

Tillbaka till översikten för Kanalintyget