Trafikföreskrifter

I alla föreskrifter finns grundregeln att båtföraren måste utnyttja alla till buds stående möjligheter för att undvika:

Uppträdande på vattnet

Var och en har att tillse att säkerheten och framkomligheten hos trafiken underlättas och att man inte skadar någon annan.

Sjövägsregler

Förare av fritidsfartyg måste följa dessa för alla fartyg gällande regler:

För fritidsbåtar som är småfartyg (< 20m) gäller dessutom:

Förbud mot att färdas och att köra om

För motor-, segel- och roddbåtar finns ett absolut förbud mot att färdas nattetid eller vid nedsatt sikt om inte föreskrivna ljus kan föras.

Förutom sträckor med skyltar om förbud att köra om gäller omkörningsförbud också:

Förbud mot förtöjning (ankring och fastgörning)

Generellt gäller förbud mot förtöjning:

Fartygsljus på inre vattenvägar

Alla fartyg måste nattetid och vid nedsatt sikt föra de ljus som föreskrivits.

Småfartyg utan motor och segel:

Stillaliggande småfartyg:

Speciella regler på floder och kanaler

 • Fritidsbåtar med en längd under 20 meter räknas som "småfartyg", menues embarcations, Kleinfahrzeuge m fl namn. Ett sådant fartyg måste väja för större fartyg och får inte navigera så att det hindrar framfarten för de senare. Man måste hålla ett säkert avstånd från andra fartyg, arbetsbåtar och pågående arbeten efter farleden.
 • Helst ska småfartyg framföras utanför leden eller, om det inte går, högst 10 m från farledens högra sida. (Tillägg till CEVNI som i huvudsak gäller i före detta sovjetväldet.)
 • Är sikten under 1 km får småfartyg inte gå in i leden. (Gäller i Östeuropa.)
 • Där man kan tala om "nedströms" och "uppströms" har i allmänhet fartyg på väg ner företräde framför fartyg på väg upp. Gäller också fritidsbåtar emellan och kan då vara aktuellt vid mötesförbud och i trånga passager. Om begreppen upp- resp. nedströms inte är definierade ska fartyg som inte har något hinder på sin styrbordssida eller som befinner sig i ytterkurvan i en smal krök hålla sin kurs och de andra fartygen vänta. Gäller ej vid möte mellan småfartyg och andra fartyg.

 • I normalfallet möts man babord mot babord, men har båten på väg upp en blå skylt eller har farleden märkts med skylten för vänstertrafik ska man mötas styrbord mot styrbord. (Småfartyg möts dock alltid babord mot babord.)
 • En snabbare båt får köra om ett långsammare fartyg på vilken sida som helst (se dock under ljudsignaler).
 • Undvik orsaka svall när du passerar andra båtar eller fiskare efter stranden.
 • Håll minst 50 meters avstånd till båt som har dykare nere eller som för brandfarlig och explosiv last.
 • Det är förbjudet att göra fast i träd, staket o d, och man får inte heller att dra linor tvärs över dragvägen. Använd egna medförda kilar som du slår ner i kanalbanken.
 • Man får inte förtöja under broar, i trånga passager, vid korsning med annan kanal, vid boskapens vattenställen, framför färjeläge och i vändbassänger. Inte heller i infarten till en sluss, annat än om man väntar på att slussa.

VHF på inre vatten

Speciella regler gäller för användandet av din VHF på inre vattenvägar. Här följer de viktigaste:

Trafikområden och kanaler. Indelas i 5 kretsar:

 1. Trafik mellan fartyg. Här används i första hand kanal 10, 13 och 77 (även 06, 08, 72)
 2. Nautisk information mellan båt och myndighet, de senare kallas i Tyskland Reviercentrale och i Holland Verkehrsposten. Kanalnummer enligt anvisning på blå skyltar för varje kanalavsnitt.
 3. Trafik mellan fartyg och hamnmyndighet. Kanal 11, 12, 14 (71, 74)
 4. Trafik ombord på fartyg. Kanal 15, 17. Spärrat för småfartyg.
 5. Telefonuppringningstjänst. Finns inte längre i Tyskland. Använd din mobil!

Som anropssignal används den med lägsta numret, alltså anropar fartyg varandra på kanal 10. Observera att kanal 16 inte används på inre vatten i Tyskland, men kan fortfarande användas som nödkanal i Holland och Österrike. Fartyg i nöd skall anropa Reviercentralen. Vill man prata med andra fritidsbåtar får man göra det på kanal 77.

Man får inte använda högre effekt än 1 W. Man måste lyssna på kanal 10 och revierkanalen. Dessutom används VHF för samtal med slussarna på de kanaler som anslås framför dessa (vanligen  någon av 18, 20, 22, 78, 79, 81 och 82). Man ska anmäla sig före ankomsten till en sådan sluss och tala om vad båten heter, dess storlek och om man vill slussa upp eller ner.

I Nederländerna är VHF (Marifon) obligatorisk ombord på småfartyg om man navigerar efter radar eller vid gång i dimma på Rhen, Waal, Lek, Ijsselmeer m.fl.

 

Nu börjar du bli fullärd. Fortsätt och läs om slussar och slusstekniken!

Tillbaka till översikten