Slussning

 1. I slussarnas verksamhetsområde ingår förutom slussarna även vattenområdet ovan- och nedanför där möjligheter finns till att förtöja, inordna sig och vänta på slussning (Vorhafen).
 2. När ett fartyg närmar sig slussområdet måste det minska farten. Om det inte omgående ska slussa måste det stoppa framför nedanstående skylt.


 3. Omkörning är förbjuden i slussområdet.
 4. Fartyg som är utrustade med VHF måste ha ställt in den kanal som slussen använder.
 5. Ankare måste vara helt upphissade.
 6. Finns fler slusskammare ska fartyget styra mot den som anvisats genom någon av de signaler som förekommer.(blinkande vitt eller fast grönt ljus). Fartyg som är mindre än angivna mått för befintlig båtsluss måste använda denna.
 7. Bogserkablar måste kortas före infart i slusskammaren och utskjutande anordningar bringas inombords. Skepparen måste innan infart sker göra slusspersonalen uppmärksam på omständigheter ombord som kan skada slussen eller andra fartyg.
 8. Farten ska före infart i området eller slussen ha nedbringats till en punkt där fartyget säkert kan stoppas med hjälp av vajrar, linor eller liknande medel och så att slussportar eller andra fartyg inte kan skadas.
  Flytpollare får inte användas för att stoppa fartyget utan endast sådana som finns på slusskanten eller är fast infällda i väggen. Beläggning av flytpollare får endast ske från stillaliggande fartyg.
  Skepparen ska se till att förtöjning i nödfall kan ske även utan hjälp av maskinkraft. Personal ska finnas på däck till dess slussningen är avslutad om det är nödvändigt för en säker procedur.
  Alla fartyg ska införas så långt i slussen att efterföljande fartyg inte hindras. Det sista fartyget vid nedåtslussning måste föras så långt framåt att det inte hamnar på slusströskeln när vattnet töms.
 9. I slusskammaren:
  måste fartyg hållas inom de markeringar som finns.
  måste fartyg under fyllning och tömning av slussen vara förtöjda till dess tecken ges för utfart.
  måste man använda fendrar som kan flyta om de lossnar.
  är det förbjudet att tvätta av fartyget, spruta vatten på plattformen eller andra fartyg.
  får man inte utan tillstånd från slusspersonalen ta ombord eller sätta iland passagerare.
  är det förbjudet att använda maskinen från det man lagt fast till dess man är klar åka ut (av säkerhetsskäl kan det dock kortfristigt vara nödvändigt).
  måste småfartyg hålla tillräckligt avstånd till andra fartyg
 10. I slussområdet måste man hålla minst 10 m avstånd till blåskyltade fartyg.
 11. Fartyg med 2 eller 3 blå koner måste slussa ensamma.
 12. Fartyg med 1 blå kon får inte slussa tillsammans med passagerarfartyg med passagerare ombord.
 13. Slussen får betjänas av besättningen endast efter tillstånd om inte slussen är särskilt avsedd för detta.
 14. De skyltar eller andra anvisningar som fjärrstyrda eller egenbejänade slussar är försedda med måste beaktas.
 15. Fartyg som inte omgående ska slussa måste ligga stilla i slussområdet utom när tillstånd har getts.
 16. Den skeppare som på sträckan till nästa sluss tänker stoppa för att lasta eller lossa måste meddela slusspersonalen detta.
 17. Slusspersonalen kan, om det anses nödvändigt för säkerheten, utvidga eller avvika från ovanstående regler. Skepparen måste efterfölja sådana regler.

Du hittar en utförlig beskrivning av slussar och tekniken för att passera dem under "Slussar" på min sida om Begrepp och formaliteter.

Img0063.jpg (31245 bytes)

Två dygns väntan framför den under pingsten -95  stängda slussen på Dortmund-Emskanalen är över och fritidsflottan får äntligen köra in i lilla slussen.

Img0064.jpg (44889 bytes)

25 meter hög är slussen vid Hilpoltstein på Main- Donaukanalen.
I slussväggen finns plats för flytande pollare som underlättar slussningen.

Tillbaka till översikten