Certifikat

Förordning (1987:205) om internationellt certifikat för fritidsfartyg 27 april 1978 Regeringen föreskriver som följer:
1 §. Denna förordning gäller internationellt certifikat för fritidsfartyg enligt en inom Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa antagen resolution (/Res. 13 antagen av Working Party on Inland Water Transport december 1975)
2§. Certifikat som avses i resolutionen får i Sverige utfärdas av Svenska Båtunionen, Svenska Kryssarklubben och Svenska Seglarförbundet.
3§. Certifikat som utfärdas i Sverige skall innehålla uppgifter och upplysningar i de avseenden som framgår av bilaga till denna förordning,
4§. Certifikat får inte utfärdas för längre tid än två år.
5§. Texten i certifikat skall vara av fattad på svenska, engelska och franska. Ytterligare språk får användas om så finnes lämpligt.
-   - -
-   Abstrait
Paragraph 1. Cet Ordonnance concerne des certificats internationaux pour des bâtaux de loisir selon une résolution (n:o 13 ..) adopté par la Commission Economique pour l’Europe des Nations Unis.
Paragraphe 2. En Suède, les certificats visés dans la résolution peuvent être délivrés par le Svenska Båtunionen (l’Union de Bãteaux de Suède), Svenska Kryssarklubben (l’Assosication de Croisière de Suède) et Svenska Seglarförbundet (l’Association Suèdeois de Voile)
- - - -