Facit till utsjöskeppartest

Facit till Utsjöskeppartestet

Alternativ b är rätt på samtliga uppgifter!

Kommentarer:

1. Varje fartyg <20 m och samtliga segelfartyg bör använda sig av kusttrafikszonerna innanför trafiksepareringen. Måste man korsa området, ska detta göras under så rät vinkel som möjligt och utan att störa den trafik som måste följa zonerna. Kan man inte hålla denna kurs eller farten för segel understiger 3 knop bör man sätta på motorn. Zonen radarövervakas och straffet för överträdelse av regel 10 i de internationella sjötrafikbestämmelserna är avsevärt.

Yachting Monthly rapporterar i decembernumret 2000 om storseglaren Grant Dalton som i 20 knops fart seglade sin enorma katamaran Club Med på fel sida av trafiksepareringen i kanalen utanför Dover. Efter visst besvär och insatser från kustbevakningens båt och helikopter fick man stopp på eländet. Dalton instämdes till rådhusrätten i Southampton och bötfälldes till den nätta summan av £12 000 - bortåt 175 000 svenska kronor!

4. För att bestämma kgv (kursen genom vattnet) måste man hålla upp ca 20 grader mot strömmen (sin v = 2/6, men kgv liksom fög kan också bestämmas grafiskt med en s.k. strömtriangel). Det ger kgv 160 grader. Sen korrigerar man för vinden genom att hålla upp 5 grader mot denna, vilket ger resultatet 165 grader.

I den rätvinkliga triangel med toppvinkeln 20 grader som bildas med lodräta kateten 60M blir hypotenusan (dgv) 63,9 M (60/cos 20). Tiden för överfart blir 63,9/6 = 10,6 timmar = 10h 40 min och Fög 60/10,6 = 5,6 knop.

5. Tidvattnets höjd (den s.k. lodskottskorrektionen) är 3,5 m (mitt emellan 6,5 och 0,5) och djupet på platsen följaktligen 5-3,5=1,5 m. Vid påföljande lågvatten har vattnet sjunkit ytterligare 3 m (LWh=0,5), vilket ger 2 meter till bottnen och alltså 2-1,5=0,5 meter vatten kvar under kölen.

6. De angivna värdena på hög (och låg-) vattenhöjderna är medelvärden för en 19-årsperiod och är för fransk del angivna som koefficienter: MHWS=0,95 och MHWN=0,45. Koefficienten är 0,70 för ett genomsnittligt tidvatten och är relaterad till amplituden (skillnaden mellan hög- och lågvattnets höjder). De högsta koefficienterna ligger på 120 och de lägsta är endast 20. (Detta i samband med vår- och höstdagjämningen. För år 2000 var t ex koefficienterna under 7-9 september mindre än 35.) Ur de angivna värdena får du att amplituden vid MHWN är 2,9 m som alltså svarar mot k=0,45. Hälften av detta (k=0,225) blir ca 1,45 m vilket betyder att tidvattnets höjd under ett sånt dygn varierar mellan 5,2 och 3,7 m. (Medelhöjd 4,45 m plus minus 1,45/2=0,75 m). Under detta dygn är största djup i samband med högvatten alltså 5,2-3,9=1,3 meter och man är "fast"!

(År 2000 var amplituden 7-9 september ca 0,33/0,45x2,9 = 2,2 m vilket ger HW=5,5 m och största djup 1,6 meter. Går man in den 5/9 (k=0,43 som svarar mot ett djup på 2 m) blir man alltså kvar till den 10 (då k åter är 0,45), vare sig man vill eller inte. Man är vad engelsmännen kallar "neaped")